Aquest lloc web funciona amb jekyll i per poder publicar nous artícles cal fer alguns passos.

 • Afegir/Modificar els nous artícles.
 • Executar jekyll:
 $ bundle exec jekyll build
 • Després del pas anterior amb la configuració que ting s’hauria de copiar els fitxers del site resultant a la carpeta on hi ha el repo del site, sinó és així, cal copiar els fitxers generats.
 • A la carpeta del repo del site commitejar els canvis:
  
$ git status
$ git add ...
$ git commit -m "lelele"
$ git push origin master
  
 • Desplegar el repo al servidor web:
 $ ssh user@server 'deploy duub.org.git'

i ja s’hauria de tenir el site actualitzat!