Apunts per a recordar què cal instal·lar i configurar un cop s’ha reinstal·lat Debian.

Backup

Recuperar fitxers de configuració i dades amb luckybackup o back in time.

Configurar

 • Actualitzacions automàtiques link
 • Scroll amb el botó del mig link

Aplicacions bàsiques

 • Afegir “contrib non-free” als repos de Debian
 • Afegir backports per a poder instal·lar certbot: “deb http://debian.grn.cat/debian/ jessie-backports main”
 • sudo apt-get install vim icedove enigmail terminator keepassx transmission vlc firmware-iwlwifi puddletag chromium git libcurl3 rubygems ruby-dev build-essential python-pip python-virtualenv
 • fish
  • configurar fish com a shell predeterminat: chsh -s /usr/bin/fish
 • atom
 • owncloud
 • gitkraken (necessita libcurl3)
 • jekyll (necessita rubygems, ruby-dev, gcc i make)
  • no actualitzar sistema gem ja que llavors peten les dependències de jekyll (gem update –system)
   • si ja s’ha fet, s’arregla executant: gem uninstall -aIx
  • sudo gem install jekyll jekyll-paginate
 • gandi.cli
  • $ virtualenv /some/directory/gandi.cli
  • $ source /some/directory/gandi.cli/bin/activate
  • $ pip install gandi.cli
  • $ gandi setup
 • letsencrypt-gandi
  • certbot: sudo apt-get install certbot -t jessie-backports
  • $ git clone https://github.com/Gandi/letsencrypt-gandi.git
  • $ cd letsencrypt-gandi
  • $ pip install -e .
  • ssh-add gandi-key